11 Juni
College van B&W steunt het theater

De lokale pers is vandaag ook geïnformeerd over het collegevoorstel. Er zal het nodige (politiek) besproken worden en de lokale media zal hier de komende tijd aandacht aan besteden. Wij willen jullie graag zelf rechtstreeks informeren en daarom dit bericht.

 

Een verhoging van de subsidie is noodzakelijk om het theater financieel gezond te maken en te houden. De huidige situatie is een optelsom die deels wordt veroorzaakt door incidentele lasten en deels door tekorten op de reguliere exploitatie. Hierdoor heeft het theater een negatief eigen vermogen opgebouwd. Om ook in de komende maanden te kunnen voldoen aan al haar betalingsverplichtingen stelt het college om die redenen de gemeenteraad voor om al met ingang van dit jaar de subsidie te verhogen naar € 400.000,-. Vanwege de prangende financiële en acute liquiditeitspositie van het theater heeft het college het theater ook een geldlening verstrekt van € 150.000,- die afloopt per jaareinde. 

 

De afgelopen periode heeft in opdracht van het college van B & W in samenwerking met het Schaffelaartheater een evaluatie plaatsgevonden naar haar presteren in zowel kwalitatief- als financieel perspectief. Deze evaluatie over de jaren 2011 tot en met 2015 was reeds toegezegd bij de subsidietoezegging in 2011. De acute financiële positie van het theater maakte de onderzoeken des te noodzakelijker. De gemeente heeft bij deze evaluatie zich laten bijstaan door twee externe bureaus.

 

Uit deze evaluatie kan worden geconcludeerd dat het theater goed presteert voor wat betreft haar culturele aanbod. De voorstellingen worden goed bezocht en het gebruik van het theater door en voor culturele instellingen en verenigingen groeit naar tevredenheid. Hierbij is gekeken naar de ontwikkeling in het theater in de afgelopen jaren en deze is vergeleken met andere soortgelijke theaters in Nederland. Ook de samenwerking met culturele instellingen, verenigingen en scholen in de gemeente Barneveld ontwikkelt zich goed, waarmee het theater zes jaar na haar start zich een belangrijke culturele plek in de gemeente Barneveld heeft verworven. De externe onderzoekers constateren over de grote lijn dat dit theater met haar team van vaste en vrijwillige medewerkers goed presteert. Ook constateren zij dat op punten nog verbeteringen in de bedrijfs-voering mogelijk zijn. De directie en het bestuur nemen de ontvangen adviezen van de onderzoekers zeer ter harte.

 

Als directie en bestuur zijn we heel blij met de ontvangen steun en voorgestelde subsidie door de gemeente Barneveld in de komende jaren, waarmee de continuïteit van het theater is geborgd. Het laat zien ook dat vrijwilligers, personeelsleden en directie van het theater  goed bezig zijn met het neerzetten van ‘ons theater’ als culturele ontmoetingsplaats in Barneveld. Natuurlijk moet de gemeenteraad in zijn vergadering op 8 juli aanstaande dan wel met het collegevoorstel instemmen.